Mensen beoordelen ons met een 4,9/5

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Zo kom je nooit voor een verrassing te staan.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 • Dag: kalenderdag;

 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

 • Account: het door de consument aangemaakte account binnen de webshop van de ondernemer;

 • Privacy Statement: het privacy statement van de ondernemer;

 • Website: de website van de ondernemer waarop de webshop wordt aangeboden.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: KWB B.V.

Vestigings- & bezoekadres: Piet Stuurmanweg 5, 2742 JX Waddinxveen

Telefoonnummer: 0174-242436

Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Email: [email protected]

KvK-nummer:27239426

Btw-identificatienummer: NL804780237B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 5 - De Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat de bestelling is ontvangen.

Het bovengenoemde herroepingsrecht zal niet van toepassing zijn op producten (etenswaren) die aan bederving onderhevig zijn of met een beperkte houdbaarheid. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht zodra de bestelling verzonden is.

Artikel 7 - Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Conformiteit En Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 - Uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres van de vestiging van de ondernemer dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Bestelling kunnen binnen de overeengekomen tijdsperiode worden afgehaald bij het geselecteerde vestiging.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van het ophalen van het product door de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Account

Om volledig van de website gebruik te kunnen maken, dient de consument een account aan te maken.

De consument staat er voor in dat de informatie die verstrekt wordt in het kader van het aanmaken van het account juist en volledig is en zal deze zal actualiseren om juist en volledig te houden.

De consument is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gegevens inzake het account. De consument is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het account van de website wordt gemaakt. Zodra de consument weet of reden heeft te vermoeden dat het account in handen is gekomen van onbevoegden, dient de consument de ondernemer daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd eigen verplichting om direct doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van het account.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, binden de ondernemer niet.

De ondernemer behoudt zich het recht het account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.

Artikel 14 - Voedsel Specificaties

De ondernemer doet haar uiterste best om informatie omtrent allergenen op een correcte wijze bij de betreffende producten te vermelden. De ondernemer kan echter niet garanderen dat altijd de juiste informatie wordt getoond. De consument blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van verstrekte informatie. De informatie op het product zelf is te allen tijde leidend.

Artikel 15 - Intellectuele Eigendomsrechten

De ondernemer behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan u zijn verleend. Door gebruik van de website komt geen overdracht tot stand van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ondernemer aan de consument. De consument verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de website te gebruiken voor de doeleinden aangegeven op de website.

De consument erkent dat alle (Intellectuele Eigendoms)rechten ten aanzien van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes en software, uitsluitend berusten bij de ondernemer of haar licentiegevers.

De (onderdelen van de) website mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in de deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt.

Artikel 16 - Privacy & Cookies

Tijdens het gebruik van de website zal de ondernemer persoonsgegevens van de consument verwerken. De ondernemer voert deze verwerking uit in overeenstemming met haar Privacy Statement welke hier kan worden ingezien.

Bij bezoek aan de website worden cookies geplaatst. Zie voor meer informatie over de cookies die de ondernemer plaatst hier het Cookie Statement.

Artikel 17 - Contact Ondernemer

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van (de werking van) de website, kunt u deze richten aan de klantenservice van de ondernemer. Dit kan via de opties van deze pagina.

Artikel 18 - Bezorging

Voor de bezorging van producten is de ondernemer afhankelijk van de betreffende bezorgpartner. Doorgaans vind er slechts één leverpoging plaats. Wanneer levering door tekortkoming van de consument niet is gelukt, zal het deel van de bestelling wat aan bederving onderhevig is verloren gaan, en is er geen mogelijkheid voor restitutie voor de betreffende producten. Een tekortkoming door de consument kan o.a. ontstaan door incorrecte adresgegevens, een incorrect telefoonnummer, het niet beantwoorden van de deur of het niet beantwoorden van het opgegeven telefoonnummer.

Mogelijk moet in de praktijk bij levering worden afgeweken van het door de consument gekozen voorkeurs-tijdvak. Doorgaans valt dergelijke vertraging of vervroeging onder overmacht, waarvoor de ondernemer geen aansprakelijkheid kan nemen. De gekozen datum van levering is daarentegen wel bindend, waarvoor de ondernemer aansprakelijk is voor tenminste één correcte leverpoging door de bezorger. Onder een correcte leverpoging wordt verstaan dat de bezorger op het juiste adres is geweest en, indien van toepassing, een aantoonbare poging heeft gedaan om telefonisch in contact te komen met de klant.

In het geval van schade bij levering kijken consument en ondernemer samen naar een gepaste oplossing. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) restitutie, dient de consument duidelijk beeldmateriaal aan te leveren van de getroffen producten. De uiteindelijke restitutie zal proportioneel worden vastgesteld aan de hand van het aangeleverde beeldmateriaal. Verschuiving van producten binnen de directe verpakking wordt, naar redelijkheid, niet als schade gezien.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en acties!