Heb je vragen? Bel ons gerust op  0174 - 28 34 22. Wij helpen je direct!
Laden
Bezig met toevoegen...

Algemene voorwaarden


I. Algemene voorwaarden Kippie

Inhoudsopgave (met eventuele link naar desbetreffend artikel)

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Krijgsman VOF h/o Kippie BV

ABC Westland 281

2685 DC, Poeldijk

0174 - 24 24 36

info@kippie.nl

K. v. K. 27239426

<BTW-identificatienummer>

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  adrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt  vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat de bestelling is ontvangen.

De consument begrijpt echter dat de ondernemer verse producten (etenswaren) levert die aan bederving onderhevig zijn. Hierdoorvervalt het herroepingsrecht zodra de bestelling verzonden is.

Artikel 7 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De consument begrijpt dat de ondernemer verse producten (etenswaren) levert die aan derving onderhevig zijn. De ondernemer garandeert dat de verpakking minimaal 24 uur op temperatuur blijft.Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de consument noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de consument of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, staat de ondernemer vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een notitie in uw brievenbus achterlaten.

Artikel 10 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden Kippie

II. Aanvullende Algemene voorwaarden Kippie

Op de bestellingen van producten via de webshop van Kippie zijn de bovenstaande Algemene Voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden onder I”) van toepassing.

Verder gelden voor het gebruik van het platform en in aanvulling op de Voorwaarden onder I, deze aanvullende Algemene Voorwaarden van Kippie (hierna: de “Kippie Voorwaarden”) zoals hieronder weergegeven. Indien de Algemene Voorwaarden van Kippie afwijken van of strijdig zijn met de Voorwaarden onder I, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Kippie.

Artikel 13 – Definities II

In aanvulling op de definities uit de Voorwaarden onder I, worden de navolgende – steeds met een beginhoofdletter geschreven – begrippen, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt, als volgt gedefinieerd:

Kippie Voorwaarden: deze voorwaarden van Kippie die gelden in aanvulling op de Voorwaarden onder I;

Applicaties: de applicaties van Kippie waarmee het mogelijke is om van het Platform gebruik te maken;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Kippie: Kippie B.V.;

Kippie Account: het door de consument aangemaakte account binnen de webshop van Kippie;

Platform: het platform waarop de Kippie webshop wordt aangeboden;

Privacy Statement: het privacy statement van Kippie;

Voorwaarden onder I: de algemene voorwaarden, zoals hierboven beschreven onder I;

Website: de website van Kippie waarop het Platform wordt aangeboden.

Artikel 14 - Aanmaken Kippie Account
 • Om volledig van de Website en/of de Applicatie gebruik te kunnen maken, dient u een Kippie Account aan te maken.

 • U staat er voor in dat de informatie die u verstrekt in het kader van het aanmaken van uw Kippie Account juist en volledig is en dat u deze zal actualiseren om ze juist en volledig te houden.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gegevens inzake het Kippie Account. U bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Kippie Account van de Website en/of Applicaties wordt gemaakt. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat het Kippie Account in handen is gekomen van onbevoegden, moet u Kippie daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van uw wachtwoord. Kippie is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van het Kippie Account.
  4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, binden Kippie niet.

Artikel 15 - Bestelling

Kippie biedt u de mogelijkheid om te kiezen binnen welke tijdsperiode u uw bestelling wilt ophalen. Aan het reserveren van een bepaalde tijdsperiode kunnen kosten verbonden zijn, welke kosten duidelijk zijn vermeld op de website.

Bestelling kunnen binnen de overeengekomen tijdsperiode worden afgehaald bij het geselecteerde afhaalpunt.

Indien het verstrekken (de levering) van uw bestelling door een derde partij aan u geschiedt, werkt dat bevrijdend voor Kippie, inhoudende dat Kippie daarmee heeft voldaan aan haar verplichting tot het leveren van uw bestelling.

Kippie behoudt zich het recht voor uw Kippie Account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.

Eerdere door u geplaatste bestellingen kunt u in uw Kippie Account inzien.

Artikel 16 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten via de webshop heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat de bestelling is ontvangen.

U begrijpt echter dat de ondernemer verse producten (etenswaren) levert die aan bederving onderhevig zijn. Hierdoorvervalt het herroepingsrecht zodra de bestelling verzonden is.

Artikel 17 - Betaling
 • De consument dient de aan Kippie verschuldigde bedragen als gevolg van een online bestelling te voldoen op de betalingswijzen, zoals vermeld op de Website en/of de Applicaties.

 • Indien je een bestelling plaatst bij Kippie, krijgt Kippie uit hoofde van de levering van de bestelling op een vordering op jou. Indien je een bestelling plaatst bij een winkel die door een franchisenemer van Kippie wordt geëxploiteerd, wordt de vordering welke voortvloeit uit die bestelling overgedragen aan de desbetreffende franchisenemer. Indien je met een pinbetaling je boodschappen afrekent, dien je het door jou voor de bestelling verschuldigde bedrag dan ook aan de desbetreffende franchisenemer te betalen.

Artikel 18 - Prijsbeleid
 • Kippie doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. Het kan echter voorkomen dat prijzen van producten onjuist worden weergegeven. In beginsel zijn de prijzen leidend die worden getoond op het moment dat u een bestelling doet. In een aantal hieronder vermelde gevallen kan de prijs bij het afhalen van producten echter (enigszins) afwijken van de prijs ten tijde van de bestelling.

 • Wanneer je producten bestelt die gewogen moeten worden, kan het voorkomen dat de uiteindelijke prijs van het gewogen product (iets) hoger of lager komt te liggen dan de prijs die wordt aangegeven op het moment dat je de bestelling doet. In een dergelijk geval wordt bij het afhalen de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht.

 • Actieprijzen gelden gedurende de aangegeven periode. Om te profiteren van een actie moet het moment van afhalen binnen de actieperiode vallen. Indien je een moment van afhalen kiest dat na de actieperiode valt, geldt de actie niet meer en wordt bij het doen van de bestelling de normale prijs in rekening gebracht. Andersom is het zo dat een actie die geldig is op het moment van afhalen in de uiteindelijke prijs zal worden meegerekend.

 • Kippie behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Het kan daarom voorkomen dat de prijs van een product tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen is verhoogd of verlaagd. In een dergelijk geval wordt bij het afhalen de nieuwe prijs in rekening gebracht. Indien u het niet eens bent met de nieuwe prijs, bent u gerechtigd de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor zover deze ziet op het product waarvan de prijs verhoogd is.

 • Voor acties geldt . Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen.

 • Met 2e halve prijs wordt bedoeld 25% korting op de totaalprijs van twee producten, 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van twee producten, 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van drie producten, 3+1 gratis is 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Artikel 19 - Voedselspecificaties
 • Kippie doet haar uiterste best om informatie omtrent allergenen op een correcte wijze bij de betreffende producten te vermelden. Kippie kan echter niet garanderen dat altijd de juiste informatie wordt getoond. U blijft zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van verstrekte informatie. De informatie op het product zelf is te allen tijde leidend. Het is dus van groot belang dat u altijd zelf nog controleert of een bepaald product voor u geschikt is.

Artikel 20 - Intellectuele eigendomsrechten

Kippie behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan u zijn verleend. Door uw gebruik van de Website en/of de Applicaties komt geen overdracht tot stand van enige Intellectuele Eigendomsrechten van Kippie aan u. U verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de Website en/of de Applicaties te gebruiken voor de doeleinden aangegeven op de Website en/of de Applicaties.

U erkent dat alle (Intellectuele Eigendoms)rechten ten aanzien van de Website en/of de Applicaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes en software, uitsluitend berusten bij Kippie of haar licentiegevers.

De (onderdelen van de) Website en/of de Applicaties mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in de deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt.

Artikel 21 - Misbruik
 • Indien Kippie heeft geconstateerd dat u misbruik maakt van de Website en/of Applicaties is Kippie gerechtigd het Kippie Account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen. Indien misbruik zich vaker voordoet, is Kippie gerechtigd u op een zwarte lijst te plaatsen.

Artikel 22 - Privacy en cookies
 • Tijdens het gebruik van de Website en/of Applicaties zal Kippie persoonsgegevens van u verwerken. Kippie voert deze verwerking uit in overeenstemming met haar Privacy Statement welkehierkan worden ingezien.

 • Bij je bezoek aan de Website en/of gebruik van de Applicaties worden cookies geplaatst. Zie voor meer informatie over de cookies die Kippie plaatsthierhet Cookie Statement.

Artikel 23 - Contact Kippie

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van (de werking van) de Website en/of Applicaties, kunt u deze richten aan de klantenservice van Kippie. Dit kan via hetcontactformulier.

Laden
Laden